www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activitatea 3 Servicii de suport educaţional intervine direct în vederea stimulării participării şi prevenirii abandonului şcolar/părăsirii timpurii a şcolii prin oferirea unui program „de tip Şcoală după Şcoală”, inclusiv a unui „suport educaţional suplimentar şi/sau complementar”, „pentru copiii de vârstă preşcolară şi pentru copii/elevi din învăţământul primar (6 – 10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani)”.

Proiectul vizeaza să ofere către min 270 preşcolari şi elevi, membri ai grupului tinta al proiectului, servicii suport educaţional matematică/informatică, adaptate nivelului de vârstă al fiecărei categorii din grupul tinta vizat, acestea urmând a se încadra în definiţia unui program „de tip Şcoală după Şcoală”, inclusiv a unui „suport educaţional suplimentar şi/sau complementar”.

Subactivitatea este în deplină complementaritate cu necesităţile actuale ale învăţământului preuniversitar precum şi cu realităţile actuale ale vieţii. Astăzi, mai mult ca niciodată se pune accentul pe domeniul utilizării TIC precum şi pe contribuţia informaticii la dezvoltarea de competenţe digitale. Pe de altă parte în toate procesele informatice dar şi în mai toate examenele esenţiale din viaţa unui copil se solicită competenţe matematice.

Prezenta subactivitate este pe deplin relevantă şi în deplină complementaritate inclusiv cu Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020, (v. sectiunea Justificare), respectiv capitolele specifice domeniului TIC în cadrul proceselor educaţionale şi Liniile strategice de dezvoltare privind nivelului de alfabetizare digitală a elevilor. In acest context, prezenta SA îşi propune să creeze premisele de rezolvare a unei nevoi stringente, asigurând beneficii tangibile persoanelor din grupul ţintă.

Subactivitatea se va desfăşura pe perioada a 3 ani şcolari, începând cu anul 2020, sub rezerva finalizării procesului de evaluare şi contractare odată cu începerea anului scolar 2020-2021.

Ţinând cont de structura grupului tinta, cei min 270 de preşcolari/elevi din cadrul proiectului vor fi sprijiniţi anual, în medie câte 90 preşcolari/elevi/an în funcţie de nevoile grupului tinta de la momentul înscrierii în cadrul proiectului, în vederea atingerii indicatorilor proiectului. Media celor 90 preşcolari/elevi /an, în vederea atingerii indicatorilor proiectului reprezintă o ţintă intermediară anuală, în acord cu ţintele finale şi cu graficul de implementare a proiectului, toate activităţile precum şi planificarea acestora în timp fiind corelate direct şi potrivite cu dimensiunea si nevoile grupului ţintă.

În vederea atingerii indicatorilor proiectului, programele se vor derula de principiu, în medie 5 grupe/an cu o medie a grupe de 18 copii. Persoanele din grupul tinta vor fi grupate pe categorii „pentru copiii de vârstă preşcolară şi pentru copii/elevi din învăţământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) şi secundar superior (14-16 ani)” după caz, repartizaţi în cadrul fiecărei grupe dintr-una sau mai multe şcoli din judeţ, pentru fiecare categorie amintită urmând a fi adaptată o programă corelată cu nevoile şi capacităţile de învăţare ale acestora.

Pentru ca demersul suportului educaţional să fie unul complet, se are în vedere ca Experţii suport educaţional matematică / informatică să se deplaseze în şcoli ori de câte ori situaţia o impune, în vederea realizării unui demers educaţional complet, cu respectarea programului şcolar în vigoare la momentul respectiv şi a legislaţiei naţionale în vigoare.

Pentru participarea la această activitate se vor acorda subvenţii pentru copii/elevi pentru creşterea accesului şi participării la educaţie. Subvenţiile vor fi în cuantum macximum de 700 lei/copil/elev vor fi proporționale cu prezența la activitățile organizate și vor acoperi diverse necesităţi ale acestora (de ex cheltuieli pentru haine, pentru deplasarea la unitatea de învăţământ).